Элсэлтийн хуваарь

Элсэлтийн хуваарь

Нэрс

Хугацаа

Тэмдэглэл

Цахим бүртгэл

2 дугаар сарын 1-нээс 4 дүгээр сарын 1, 2020

- Цахим хаягыг ашиглан бүртгүүлэх

- Бүртгэлийн хураамж 50 доллар

Бичиг баримтын бүртгэл мэдээлэл

2 дугаар сарын 1-нээс 4 дүгээр сарын 1, 2020

Шаардлагатай бичиг баримтыг бүрэн хавсарган аппликэйшн бөглөх

Хүсэлтийг шийдвэрлэх

5 дугаар сарын 1, 2020

Элсэхээр хүсэгчдийн бичиг баримт, мэдээлэлд үндэслэн элсэлтийг шийдвэрлэнэ.

Элсэлт

6 дугаар сарын 1- 7 дугаар сарын 1, 2020

Элсэлтийн бүртгэл хийгдсэний дараа визийн мэдүүлгийн бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.

Бүртгэл

8 дугаар сар, 2020

Шинээр элсэгчид бүрэлдэхүүн сургуулиудад бүртгүүлнэ.

Семестр эхлэх

8 дугаар сарын 4 дэх долоо хоног

Хичээлийн шинэ жил эхэлнэ.